Hane halkının finansal varlığı 7 trilyon TL’yi aştı

Merkez Bankası Fi­nansal Hesaplar Ra­poru’na göre Tür­kiye’de hane halkının finansal varlıkları; 2022 yılı dördüncü çeyreklik döneminde bir önce­ki döneme göre 1 trilyon 46 mil­yar TL artış göstererek 7 trilyon 279 milyar TL’ye çıktı. Bu artı­şın 649 milyar TL’si değerleme, 397 milyar TL’si ise işlem kay­naklı oldu. Hane halkı yüküm­lülükleri aynı dönemde bir ön­ceki döneme göre 236 milyar TL artış gösterirken, bu artışın tamamına yakını da işlem (kre­di) kaynaklı olarak gerçekleşti.

2022 yılı son çeyreği itibarıy­la, hane halkının finansal varlık­larında en temel araç yüzde 64 dolayındaki payı ile mevduat ol­du. Hane halkı net finansal de­ğeri 2022 yılı son çeyreğinde 811 milyar TL artış gösterdi. Hane halkı borcunun GSYİH’ye oranı yüzde 11, borcun toplam finansal varlıklara oranı yüzde 23 olarak hesaplanırken borcun harcana­bilir gelire oranı ise yüzde 40.

Yükümlülükler 61,7 trilyon TL

Sektörlerin toplam finansal varlıkları 56 trilyon TL, yüküm­lülükleri 61,7 trilyon TL olarak açıklandığı raporda, “Bir önceki çeyrekte GSYİH’nin yüzde 1’i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi 2022 son çey­rekte GSYİH’nin yüzde 2’si ora­nında net borç alıcısı konumuna geçti. Hane halkının GSYİH’nin yüzde 2,8’i ile bu dönemde en çok borç veren sektör olduğu gözlenmiştir. Diğer taraftan, ge­nel yönetim GSYİH’nin yüzde 5’i oranında net borç alan konu­munda bulunuyor” denildi.

Borcun faiz yükü 4,7 trilyon TL

Reel sektörün finansal varlıkları 2022 yılı dördüncü çeyreklik döneminde bir önceki döneme göre 6 trilyon 13 milyar TL artarken söz konusu artışa; diğer alacaklar kalemi başta olmak üzere 2 trilyon 716 milyar TL’lik işlem ile 3 milyar 297 milyar TL’lik değerleme neden oldu. Şirketlerin yükümlülükleri ise aynı dönemde 7 trilyon 418 milyar TL arttı. Bu artışın 2 trilyon 713 milyar TL’lik kısmı işlem, 4 trilyon 705 milyar TL’lik kısmı değerleme kaynaklıydı.

Reel sektörün borcuna bakıldığında kredilerin payı yüzde 24, hisse senetleri ve özkaynak yoluyla yapılan finansmanın payı yüzde 31 oldu. Şirketlerin net finansal değeri 2022 son çeyrekte bir önceki döneme göre 1 trilyon 405 milyar TL azaldı. Sektörün borçlarının GSYİH’ye oranı yüzde 55, toplam finansal varlıklara oranı ise yüzde 32 seviyesine geriledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir